Privacyverklaring PsyExperts

PsyExperts hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PsyExperts houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het geven van therapie;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het geven van therapie;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passend technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging gewaarborgd is. PsyExperts werkt samen met partijen die beveiliging van informatie hoog in het vaandel hebben staan. Hieronder vallen partijen die jaarlijks geauditeerd worden op/onder toezicht staat van een derde partij ten behoeve van veiligheid.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, tenzij u hier schriftelijk toestemming voor geeft;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PsyExperts zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. PsyExperts is verplicht zich aan de wettelijke bewaartermijn van uw dossier te houden. De wettelijke bewaartermijn is op 20 jaar vastgesteld. U heeft als cliënt ten alle tijden recht op inzage en/of vernietiging van het dossier.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de volgende contactgegevens: 085-0607115 / secretariaat@psyexperts.nl