Kwaliteitseisen, klachten en privacyverklaring

Voor informatie over de basiskwaliteitseisen van de beroepsgroep, maar ook voor klachten over Psychosociale zorg en gezondheidszorgpsychologie kun je contact opnemen met de beroepsvereniging van de behandelaar. Het NIP voor Rita, Erna en Sofie. Met het NVPA voor en Giel . Het NFG voor Yvonne en Eric. Het VBAG voor Tom, Irma en Karin. Bij bovengenoemde instanties is ook informatie over de geschilleninstantie te vinden waarbij de behandelaar is aangesloten. Het kwaliteitsstatuut van Psyexperts ligt ter inzage op de praktijk. Elke psychologenpraktijk valt onder toezicht van Inspectie voor de Volksgezondheid. Wij zijn daarom wettelijk verplicht om eventuele eigen nalatigheid of slechte zorg zo snel mogelijk zelf aan de inspectie te melden, zeker als deze ernstige gevolgen mocht hebben.

Geheimhouding

Wanneer je toestemming geeft, ontvangt de huisarts informatie over de behandeling. Anderen krijgen alleen informatie over de behandeling als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. In het contact met een zorgverzekeraar vallen uw gegevens onder het medisch geheim. Als je niet wil dat de diagnose kenbaar wordt gemaakt bij de zorgverzekeraar kun je ons dit laten weten via een privacyverklaring. U hebt recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat in principe 15 jaar bewaard blijft.

Gegevensbescherming

Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die op 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt, heeft een cliënt het recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. Bovendien heeft hij of zij recht op inzage van de persoonsgegevens. Op verzoek krijgt de cliënt daar een kopie van. Je hebt het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd. Ook hebt je het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit moet dan binnen 3 maanden uitgevoerd zijn. Ook kan op jouw verzoek alleen een deel van het medisch dossier verwijderd worden. De gegevens van Psyexperts, inclusief dossiervoering, worden verzorgd door Incura, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Incura is gecertificeerd volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510. Mocht er op de een of andere manier sprake zijn van inbreuk op persoonsgegevens, dan dient onze Functionaris Gegevensbescherming (Karin Dietzenbacher) dit bij te houden in een register dat opvraagbaar is voor de Autoriteit Persoonsgegevens en dient zij dit bovendien te melden als de inbreuk een risico met zich meedraagt.